Why Not USA - Work and Travel - Rok szkolny w USA / Programy / Rok szkolny w USA / Matura w USA
Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu

Dołącz do nas

Facebook  Why Not USA na G+  Pinterest  nk.pl

Newsletter

drukuj Matura w USA |

Niestety - nie wszyscy uczniowie, którzy podejmą się nauki w USA i spędzą tam ostatni rok liceum, będą mogli otrzymać amerykańską maturę. Każda szkoła w Stanach ma inne wymagania odnośnie obcokrajowców. Organizatorzy programów rok szkolny w USA nie mają na to żadnego wpływu. Z racji, że osoba wyjeżdżająca na program nie ma możliwości wyboru miejsca, w którym chce się uczyć, radzimy uszanować decyzję władz szkoły w takim wypadku i nie nalegać na wydanie dyplomu – może to zostać źle odebrane; pamiętajcie, że reprezentujecie uczniów z Polski. Matura w USA niestety nie jest zawsze tak łatwo osiągalna dla obcokrajowców.

 

Gdy okaże się, że uczestnik programu Rok Szkolny w USA nie dostanie High School Diploma, czyli tytułu amerykańskiej matury, może on mimo wszystko otrzymać świadectwo uczestnictwa w zajęciach szkolnych, wykaz ocen oraz przedmiotów. Na ogół świadectwo to jest wystarczającym dokumentem do kontynuacji nauki, po uzupełnieniu niezbędnych różnic programowych. W każdym razie roczny pobyt w klasie „maturalnej” w USA jest już sam w sobie pewnym wyróżnieniem. Uczeń powracający do Polski bez amerykańskiej matury (czyli bez High School Diploma), pragnący kontynuować edukację na uczelni wyższej, powinien powtórzyć w Polsce ostatnią klasę szkoły średniej. Chcąc jednak tego uniknąć ma jeszcze jedną możliwość. Po zakończeniu roku szkolnego w USA, może przystąpić do matury w USA zaocznie (GED - General Educational Development). Jest to egzamin uznawany za odpowiednik High School Diploma (matury w USA)

 

Matura zaoczna w szkole średniej w USA - GED

To amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik High School Diploma. Aby go zdać należy uzyskać wynik lepszy niż 60% uczniów kończących szkołę średnią w całym kraju.

Uczniowie mający problemy z ukończeniem szkoły średniej, mogą zastąpić dyplom zdaniem egzaminu GED, który umożliwia dalszą naukę. Uczeń z dyplomem (lub certyfikatem GED), oficjalnym wypisem, wynikami testu SAT, wypracowaniem oraz pieniędzmi może rozpocząć walkę
o przyjęcie na uczelnię, jak również o stypendia.

 

GED (General Educational Development) powstał po II wojnie światowej, aby pomóc weteranom zdobyć podstawy edukacji. Obecnie GED zdaje 35-40 mln Amerykanów, którym nie udało się uzyskać High School Diploma. GED pozwala na dalszą edukację oraz poprowadzenie ścieżki kariery z wyższymi zarobkami w porównaniu z osobami bez zdanego GED czy bez High School Diploma. Egzamin ten trwa 7,5 godziny i składa się z 5 testów, które skupiają się na czytaniu, pisaniu, matematyce, naukach ścisłych i naukach społecznych. Pytania dotyczące nauk ścisłych, nauk społecznych i czytania ustalają umiejętności jednostki w tworzeniu założeń, oceny i wniosków z materiałów podanych w krótkich tekstach.

Test z matematyki składa się z pytań wielokrotnego wyboru i wymaga podstawowych umiejętności z liczenia, algebry, geometrii i analizy danych. Niektóre części testu matematycznego wymagają użycia kalkulatora.

Test z pisania składa się z dwóch części. Pierwsza część jest w formie pytań wielokrotnego wyboru i odnosi się do poprawności używania języka angielskiego. W drugiej części należy przez 45 minut napisać esej. GED przeprowadzany jest w autoryzowanych ośrodkach we wszystkich większych miastach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jeśli chodzi o stopień trudności średnio 60% absolwentów szkół średnich może zdać ten egzamin. Niektórzy uważają, że GED jest trudniejszy, niż ukończenie szkoły średniej i uzyskanie High School Diploma, ponieważ łatwiej jest zapamiętać informacje, niż je zastosować. Egzamin ten może być trudniejszy dla osób, które nie mają doświadczenia w formowaniu założeń, analizowaniu danych czy wyrabianiu osądu.

Program przygotowujący do GED może bardzo pomóc, zmniejszając poziom trudności i podnosząc ocenę. Poprzez zrozumienie sposobu zadawania pytań można łatwiej zdać egzamin. W rezultacie, ćwiczenia GED mogą pomóc uczniom w przygotowaniach do egzaminu. Maksymalna ilość punktów, które można zdobyć na test to 800. Aby zdać egzamin, wymagane jest zaliczenie na min. 60%, co oznacza, że student musi uzyskać co najmniej 410 punktów na 1 część. Ogólnie, średnia liczba punktów powinna wynosić 450 na pięć testów.

Podczas zdawania GED, brane są pod uwagę wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole. Nacisk stawiany jest na wykorzystywanie wiedzy i myślenie krytyczne, a nie na umiejętności zapamiętywania. Testy te określają poziom dojrzałości zdobytej poprzez doświadczenie, która to jest często wyższa, niż u absolwentów szkół średnich. Zdanie GED nie jest tzw. bułką z masłem, jak wielu sądzi. Zdanie GED potrafi być żmudnym i wymagającym doświadczeniem.

 

Egzamin SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test) to Sprawdzian Umiejętności Akademickich, który został opracowany w celu umożliwienia przeprowadzania obiektywnego i rzetelnego sprawdzianu, czy dany kandydat na studenta (najczęściej uczeń szkoły średniej) posiadł dostateczne umiejętności, by podjąć naukę w college'u/uniwersytecie. Obecnie SAT składa się z dwóch części (SAT I i SAT II) i pełni rolę standardowego egzaminu wstępnego w większości wyższych uczelni USA. Wyniki uzyskane z tego egzaminu są jednym z ważniejszych kryteriów przyjęcia. Egzamin SAT jest przygotowywany i przeprowadzany przez Educational Testing Service na zlecenie i pod nadzorem College Board - niekomercyjnej organizacji zrzeszającej szkoły średnie oraz uczelnie wyższe na terenie Stanów Zjednoczonych. Misją College Board jest pomoc uczniom
w pokonaniu bariery pomiędzy szkołą średnią a szkołą wyższą oraz obiektywna ocena ich predyspozycji akademickich i zawodowych. Egzamin SAT ma już prawie 80-letnią tradycję. Rocznie przystępuje do niego dwa miliony osób. Można przyjąć, że SAT stanowi odpowiednik polskiej matury i jest używany jako główny egzamin przy selekcji studentów ubiegających się o studia (Amerykanów i studentów międzynarodowych). W zależności od pozycji uczelni, na którą się wybieramy, może być od nas wymagane zdanie SAT I lub SAT I i SAT II. Większość uniwersytetów wymaga tylko zdania SAT I i w tym przypadku student nie ma obowiązku podchodzenia do SAT II. Egzamin SAT ma więc dwie części: SAT Reasoning Test (lub SAT I) oraz SAT Subject Tests (lub SAT II). Część I (SAT Reasoning Test) ma charakter ogólny (dotyczy sprawności rozumowania oraz sprawności językowej), Część II (SAT Subject Tests) ma charakter egzaminu przedmiotowego.

 

Nowy SAT I jest testem ogólnym, obejmującym matematykę i język angielski i składa się z dziesięciu części i trwa 3 godziny 45 minut. Egzamin zawiera po 3 części z matematyki (Math), czytania ze zrozumieniem (Critical Reading) oraz pisania (Writing). Jest też 1 dodatkowa część, która nawiązuje do którejś z powyższych 3 części (dobór losowy). Dodatkowa część nie ma wpływu na końcowy wynik i jest używana jako sprawdzian ogólny poziomu egzaminu. Piszący oddając egzamin nie wie, która z sekcji będzie odrzucona (esej i 10-minutowa część pisemna nie mogą być odrzucone), dlatego też ważne jest, by podejść do wszystkich części egzaminu z takim samym zaangażowaniem. Za dodatkową część pisemną (wcześniejsza wersja SAT zawierała tylko matematykę i czytanie ze zrozumieniem) można zdobyć maksymalnie 2400 pkt, za każdą część egzaminu 800 pkt. Ponieważ SAT I zawiera obecnie część pisemną, część ta została usunięta z SAT II. Większość amerykańskich uniwersytetów honoruje nową wersję SAT, jednak pod uwagę będą prawdopodobnie brane tylko wyniki z matematyki i czytania ze zrozumieniem. Aby być pewnym przyjęcia na studia należy zdać SAT na około 1500-1700. Więcej informacji na temat kryteriów przyjęcia na uczelnię i wymaganej liczby punktów z egzaminów SAT można znaleźć pytając bezpośrednio w dziale rekrutacyjnym uniwersytetu, na który aplikujemy.

SAT II jest jednogodzinnym testem przedmiotowym wielokrotnego wyboru. Piszący wybiera dziedzinę, na której temat chce pisać egzamin. Istnieją następujące przedmioty do wyboru: literatura, historia USA, historia powszechna, matematyka – poziom 1 i poziom 2, biologia, chemia, fizyka oraz egzaminy językowe z języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, współczesnego hebrajskiego, włoskiego, łaciny, japońskiego, koreańskiego i chińskiego.

Należy jednak pamiętać, iż aby przystąpić do egzaminu GED lub SAT należy uzyskać zgodę koordynatora programu.

Pamiętaj jednak, że program "Academic Year/Rok Szkolny w USA" jest programem wymiany młodzieżowej i jego celem jest poznanie kultury amerykańskiej i nauka języka, a nie uzyskanie dyplomu, czy też zdanie matury zaocznej.

 

Wspomnienia jednej z uczestniczek programu Rok Szkolny w USA, która przystąpiła do egzaminu SAT.

4.3

realizacja: Ideo

powered by: CMSEdito