Why Not USA - Work and Travel - Rok szkolny w USA / Programy / Rok szkolny w USA / Szkoła średnia w USA
Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu

Dołącz do nas

Facebook  Why Not USA na G+  Pinterest  nk.pl

Newsletter

drukuj Szkoła średnia w USA |

Szkoła średnia w USA - American High School

Amerykańska szkoła średnia znacznie różni się od polskiej. Program nauki obejmuje mniej teorii na rzecz praktycznych umiejętności i samodzielności myślenia. Nauczyciele nie są tak wymagający, potrafią docenić zainteresowanie ucznia przedmiotem oraz wysiłek włożony w opanowanie wiedzy. Nauka odbywa się bez stresu, jeśli będziesz się wystarczająco starał, nie powinieneś obawiać się, że sobie nie poradzisz. Staraj się aktywnie uczestniczyć w lekcjach, aby wynieść z nich jak najwięcej.

Jeśli po jakimś czasie stwierdzisz, że nauka nie sprawia ci kłopotów i otrzymujesz dobre oceny, możesz bardziej zaangażować się w pozalekcyjne zajęcia na terenie szkoły: sporty, działalność samorządową, kluby, zespoły teatralne, akcje społeczne i charytatywne.

 

W Ameryce rok szkolny rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia lub na początku września, w każdej szkole w innym terminie, gdyż amerykański system szkolnictwa jest zdecentralizowany. Koniec roku przypada na początek czerwca lub koniec maja, w zależności od terminu rozpoczęcia.

Podczas nauki są dwie przerwy w nauce: jedna dwutygodniowa na przełomie grudnia i stycznia oraz tygodniowa na wiosnę. W tym czasie część szkół organizuje wycieczki krajoznawcze.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, opuszczenie lekcji bez powodu jest traktowane poważnie. Jeśli jesteś chory lub źle się czujesz, lekarz/pielęgniarka lub Rodzina Goszcząca muszą potwierdzić nieobecność w szkole.

 

W USA mniej czasu poświęca się na naukę w domu. Zdarza się, że w szkole jest godzinna przerwa na naukę pomiędzy zajęciami, podczas której będziesz mógł odrobić zadanie domowe, a czas wolny po szkole przeznaczysz na spędzenie go ze swoją Rodziną Goszczącą.

Prywatna szkoła średnia w USA - Private High School

Równolegle do systemu szkół publicznych, opierającego się na finansowaniu ze strony podatników, istnieje w USA dobrze rozwinięty system szkół prywatnych (przedszkoli, szkół podstawowych i średnich), w których nauka jest płatna. 65% szkół prywatnych jest w rękach kościoła katolickiego i innych ruchów wyznaniowych (np. Luteranie czy Żydzi). Obserwuje się przy tym dynamiczny wzrost ilości podstawowych szkół prywatnych, tzw. chrześcijańskich (Chrystian schools), charakteryzujących się ostrą dyscypliną. W ramach sektora prywatnego istnieją również szkoły wyznaniowo niezależne, wśród nich największym uznaniem cieszą się tzw. szkoły przygotowawcze (preparatory schools), które specjalizują się w przygotowaniu kandydatów do wstępu do najbardziej znanych i poważanych szkół wyższych. Choć jest ich niewiele i pod swoją opieką mają znikomy odsetek uczniów (głównie dzieci elity finansowo-przemysłowej), to jednak wywierają znaczny wpływ na praktykę nauczania w szkole amerykańskiej.

Wybierając program szkoły prywatnej należy mieć świadomość, że koszty programu są dużo większe. Oprócz standardowej opłaty za program – czyli za przyjęcie do programu, wystawienie dokumentów uprawniających do starania się o wizę studencką F-1, należy opłacić ubezpieczenie, czesne za szkołę i wszystkie opłaty administracyjne szkoły, opłatę za mieszkanie i wyżywienie, które może być w internacie, czyli Boarding School lub u Rodziny Goszczącej. Koszty programu zaczynają się od 25 000 USD. W przypadku wyboru nauki w szkole prywatnej uczestnik wybiera sobie 3 szkoły, do których chciałby trafić. Wybór ten może być podjęty pod względem profilu szkoły czy też lokalizacji.

Wybór przedmiotów w szkole średniej w USA

W większości szkół amerykańskich uczniowie uczą się od pięciu do siedmiu przedmiotów: angielski, nauki ścisłe, języki obce, nauki społeczne, business, matematyka, handel, muzyka, wychowanie fizyczne, nauka o zdrowiu. Każdy uczeń wraz z konsultantem szkolnym i rodzicami wybiera odpowiednie przedmioty na kolejny semestr. Jest grupa przedmiotów obowiązkowych. Należy wybrać: dwa semestry matematyki (np. algebrę, trygonometrię, geometrię), cztery semestry języka angielskiego, dwa z grupy przedmiotów science (geografia, biologia, fizyka, chemia), dwa semestry z historii i dwa z nauk politycznych, jeden semestr wychowania fizycznego, jeden z nauk społecznych (psychologia, socjologia), jeden przedmiot z humanistyki (historia sztuki, teoria muzyki, język obcy). Plan zajęć ustala szkoła. Twój wybór przedmiotów będzie zależał m. in. od Twojego poziomu znajomości języka i przedmiotów dostępnych w Twojej szkole. Regułą są dwa przedmioty obowiązkowe: angielski i historia USA lub wiedza o systemie politycznym USA. Jeśli to możliwe, wybierz przedmioty, które miałeś
w macierzystej szkole. Ułatwi Ci to kontynuowanie nauki po powrocie. Pamiętaj również o spróbowaniu czegoś nowego. Staraj się rozwijać swoje pasje, na które mogłeś nie mieć czasu w Polsce. Z pewnością zaowocuje to nowymi doświadczeniami i dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń. Może również pomóc Ci odkryć to, kim chcesz być w przyszłości i jaki zawód wykonywać.

Szkoły amerykańskie oferują wiele przedmiotów rozwijających pasje uczniów. Mogą to być lekcje gry aktorskiej, śpiewu, fotografii, dziennikarstwa, w tym również dziennikarstwa radiowego, biznesu, informatyki, gotowania, szycia, robienia na drutach, szybkiego pisania, muzyki.

Zaletą bogatych okręgów szkolnych jest ich pełna komputeryzacja. Wszystkie informacje na temat przedmiotów wybranych przez ucznia i jego oceny są starannie wprowadzane do komputera, który oblicza średnią ucznia (w skali czteropunktowej) oraz podaje jego miejsce w rankingu. Wyniki te są ważne. Najlepsi uczniowie mają największe szanse zostać przyjętymi na uczelnie i otrzymać stypendium.

 

Amerykańska szkoła średnia II stopnia (klasy X, XI, XII), podzielona jest na ciągi (programy), w których dobór przedmiotów i wymagania uzależnione są od poziomu inteligencji, zdolności i zainteresowań uczniów. Najzdolniejsi zwykle znajdują się w ciągu zwanym ,"akademickim", przygotowującym do wstępu na wyższe uczelnie. Zwraca się w nim szczególną uwagę na naukę przedmiotów ogólnokształcących: języka angielskiego (zwłaszcza literatury), języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, etc. Mniej zdolni trafiają do ciągu zwanego „ogólnym", którego program łączy przedmioty ogólnokształcące i zawodowo-techniczne. Po ukończeniu szkoły średniej idą oni najczęściej do kolegiów środowiskowych lub stanowych, w których nie stawia się zbyt wysokich wymagań wstępnych. Najmniej zdolni uczniowie wybierają ciąg zwany "zawodowym", w którym przewagę mają przedmioty techniczno-zawodowe.

Program szkoły średniej II-go stopnia jest niezwykle elastyczny. Większość szkół oferuje ogromną gamę przedmiotów "do wyboru". Uczniowie zdolni mogą korzystać z wykładów i lekcji wykraczających poza program szkoły średniej. Mogą uczyć się indywidualnych programów, zaliczać wybrane przedmioty awansem i otrzymywać tzw. kredyt uniwersytecki. Mogą wybierać programy przyspieszone i kończyć szkołę średnią o rok czy pół roku wcześniej. Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych trwa około 9 miesięcy (od pierwszych dni września do połowy czerwca). Dzień szkolny rozpoczyna się o 8:00 lub 8:30.

Podział na klasy w szkole średniej w USA

  • Freshman 9th Grade (14-15 lat);
  • Sophmore 10th Grade (15-16 lat);
  • Junior 11th Grade (16-17 lat);
  • Senior 12th Grade (17-18 lat).

System ocen w szkole średniej w USA

Obowiązują oznaczenia literowe odpowiadające liczbie uzyskanych punktów. Grade Points Average (GPA) oznacza średnią ocen:

  • A - ocena wysoka;
  • B - ocena powyżej średniej;
  • C - ocena średnia;
  • D - ocena dostateczna;
  • F - ocena niedostateczna.

 

Oczekuje się od Ciebie średniej ocen min. "C" oraz regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

Świadectwa w szkole średniej w USA

Nie wszyscy uczniowie ostatniej klasy będą mogli otrzymać High School Diploma czyli odpowiednik polskiej matury. Każda bowiem szkoła amerykańska ma różne wymagania i przepisy dotyczące obcokrajowców. Amerykański organizator programu nie ma wpływu na decyzję szkoły w tej sprawie. Naleganie na wydanie dyplomu, wbrew decyzji szkoły, narazi Cię na wiele nieprzyjemności. Domaganie się czegokolwiek, co z racji przepisów nie przysługuje Ci, ma bardzo negatywny wydźwięk. Może się zdarzyć, iż z tego właśnie powodu szkoła nie będzie chciała
w przyszłości przyjąć uczniów z Polski. Ponadto wiele szkół nie wydaje regularnego dyplomu zagranicznym studentom w żadnych okolicznościach.

Możesz otrzymać dyplom honorowy lub świadectwo uczestnictwa w zajęciach szkolnych wraz z wykazem przedmiotów i uzyskanych ocen. Taki dokument powinien wystarczyć, aby kontynuować naukę po powrocie do kraju (pod warunkiem uzupełnienia występujących różnic programowych).

Podczas uroczystości zakończenia szkoły uczniowie otrzymują High School Diploma. Jest on niezbędny przy staraniu się o przyjęcie na uczelnię amerykańską. Jednak o samym przyjęciu decyduje oficjalny wydruk akt studenta. Znajdują się w nim informacje o zaliczonych przedmiotach oraz wybranym przez ucznia ich stopniu trudności i o uzyskanych ocenach. Wypis ten jest przedmiotem dalszych analiz, określających możliwości, predyspozycje i ambicje kandydata na uczelnię. Na jego podstawie przyznawane jest także (bądź nie) stypendium.

Zajęcia sportowe w szkole średniej w USA

Amerykanie kochają sport. W USA ogromną wagę przykłada się do fizycznego rozwoju młodzieży. Szkoły amerykańskie oferują duże możliwości uprawiania wielu różnych dyscyplin sportowych - piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, pływania, tenisa. Będziesz miał pełną możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji sportowych. Jedynym ograniczeniem w stosunku do uczniów z wymiany międzynarodowej są przepisy zabraniające reprezentowania szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych. Kwestię tę regulują przepisy obowiązujące w danym stanie lub szkole (przepisy w różnych szkołach tego samego dystryktu mogą się różnić).

4.3

realizacja: Ideo

powered by: CMSEdito