Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu

Dołącz do nas

Facebook  Why Not USA na G+  Pinterest  nk.pl

Newsletter

drukuj Klauzula Informacyjna |

Klauzula Informacyjna RODO

Przedstawiamy Pani/Panu klauzulę informacyjną, której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) [dalej RODO]. WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. z siedzibą w Kielnarowej 108a, 36-020 Tyczyn, KRS 0000459238, NIP: 813-338-05-14, REGON: 180003786 przykłada dużą wagę do Pani/Pana prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy pozyskane dane osobowe podczas kontaktu z nami, ze szczególną starannością oraz z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej informacji może się Pani/Pan dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystujemy informacje, a także znaleźć informacje o uprawnieniach, które przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą Spółkę.

1. Administrator danych osobowych oraz podstawa i cele przetwarzania

Administratorem danych osobowych jest WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. z siedzibą w Kielnarowej 108a, 36-020 Tyczyn, KRS 0000459238, NIP: 813-338-05-14, REGON: 180003786.

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą maila, a także telefonicznie w następujący sposób:

a. Adres: Kielnarowa 108a, 36-020 Tyczyn

b. Tel: +48 517 949 166

c. email: [email protected]

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych, dane identyfikacyjne (imię nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, numer i seria dowodu osobistego lub numer paszportu) dane kontaktowe (numer telefon, adres poczty elektronicznej), oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (nr rachunku bankowego, nr karty kredytowej).

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • Zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawności jakości świadczonych usług - przez czas trwania umowy i  rozliczeń po jej zakończeniu, jak też przez czas przedawnienia roszczeń art. 6 ust. 1 b RODO

 • Wykonania ciążących obowiązków prawnych, np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń – przez czas w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

 • Wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (marketing bezpośredni) przez czas trwania biznesowego celu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w realizacji zamówienia jedynie
  w celach związanych ze świadczeniem naszych usług m.in. linie lotnicze, hotele itp.;

 • Podmioty współpracujące w zakresie usług IT;

 • Podmioty świadczące usługi doradcze/pomoc prawną, usługi audytu, podmioty prowadzące działalność płatniczą;

W przypadku udostępnienia danych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności
i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jako Administrator danych zapewniamy następujące uprawnienia, w wykonywaniu których możesz złożyć wniosek o:

 • Sprostowanie (poprawienie) danych,

 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych.

 • Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych – stosownie do złożonego wniosku) gdy:

 • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania danych;

 • Administrator nie potrzebuje danych, lecz są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.

 • Dostęp do danych - o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię tych danych,

 • Przeniesienie danych do innego administratora danych,

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać składając wniosek w formie pisemnej na adres siedziby Administratora tj. WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. Kielnarowa 108a, 36-020 Tyczyn, wniosek można również złożyć za pośrednictwem poczty e-mail. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia.

 1. Skarga

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie.

 1. Bezpieczeństwo

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4.3

realizacja: Ideo

powered by: CMSEdito